Graduate

slider slider
  • Admissions
  • Graduate

Resminama tabşyrmak


Graduate

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň

«Bilimi dolandyrmak» we «Biznes-dolandyryş» ugurlary boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda we iňlis dilinde alnyp barlar.
Magistratura söhbetdeşligiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde (Aşgabat şäheri) 2020-nji ýylyň 6-19-njy
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary
(daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň
Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işleýän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— magistratura okuwyna girmeginiň maksadynyň beýany «Statement of
Purpose» (beýan iňlis dilinde ýazylmaly we 500 sözden köp bolmaly däl).
Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda
dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlik we okuwa kabul edilmek Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetinde (Aşgabat şäheri) iýul aýynyň 30-31-i aralygynda iňlis
dilinde geçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmediklere
goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:
— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;
— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;
— Magistratura girmeginiň maksadynyň beýanyndan ýokary baha alanlar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň salgysy:

Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169,

tel.: 39-85-62, 39-85-25.